Jesteś tutaj: Start / NASZE SPRAWY / Oferty pracy

Oferty pracy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

OFERTA PRACY DLA BIBLIOTEKARZA

Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń

ogłasza nabór na stanowisko bibliotekarza

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy – 1 etat (40 godz.)

 Miejsce pracy: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Krzywiń – siedziba główna w Krzywiniu oraz Filia Biblioteczna w Bieżyniu

Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe (mile widziane wykształcenie bibliotekarskie);
 • wiedza z zakresu literatury polskiej i światowej oraz znajomość literatury dziecięcej i młodzieżowej z nastawieniem na nowości wydawnicze;
 • zdolności interpersonalne: komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów;
 • umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnych;
 • znajomość pakietu Office, przeglądarek internetowych;
 • prawo jazdy kategorii B (mobilność).

 Dodatkowe preferencje:

 • doświadczenie w pracy na stanowisku bibliotekarskim;
 • znajomość obsługi programu bibliotecznego SOWA SQL oraz programu graficznego;
 • zdolności animacyjne.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa użytkowników biblioteki, gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,
 • przygotowywanie i/lub prowadzenie zajęć, tworzenie przestrzeni do podejmowania inicjatyw w bibliotece;
 • przygotowywanie i organizowanie wydarzeń promujących kulturę literacką oraz aktywizujących społeczność lokalną wokół książki;
 • prowadzenie dokumentacji bibliotecznej oraz ewidencji zbiorów;
 • dbałość o stan powierzonego księgozbioru i mienia biblioteki,
 • inne prace związane z działalnością biblioteki.

 Termin i sposób składania dokumentów:

 • CV z uwzględnieniem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;
 • list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności;
 • kopie świadectw pracy;

należy złożyć do dnia 10 września 2020 r. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń ul. Kasztelańska 1, 64-010 Krzywiń do godz. 17.00. Dokumenty należy przekazać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko bibliotekarza”.

Dostarczone dokumenty zostaną poddane formalnej analizie, przeprowadzonej przez komisję rekrutacyjną. W wyniku ww. analizy zostanie wytypowana lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej. Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń zastrzega sobie prawo do powiadomienia o zakwalifikowaniu do dalszych etapów naboru jedynie wybranych kandydatów, a także do nierozstrzygnięcia naboru bez podania przyczyny.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli do CV i listu motywacyjnego:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Krzywiń dla potrzeb rekrutacji na stanowisko bibliotekarza. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofywania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne”.

                                                                                                                                                                                                            Dyrektor
                                                                                                                                                                              Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń
                                                                                                                                                                                                       Jolanta  Bilska                                                                                         

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) przyjmuję do wiadomości, że:

 • administratorem podanych danych jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Krzywiń Kasztelańska 1, 64-010 Krzywiń, tel. 65 5170 611, e-mail biblioteka@biblioteka.krzywin.pl;
 • dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie zgody w zakresie wykraczającym poza przepisy prawa;
 • podanie danych jest obowiązkiem ustawowym w zakresie określonym w art. 221 1 Kodeksu pracy, a konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zatrudnienia; w pozostałym zakresie jest dobrowolne i nie ma konsekwencji ich niepodania;
 • celem przetwarzania danych prowadzenie dokumentacji związanej z rekrutacją;
 • odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające dane na podstawie prawa lub na zlecenie administratora (m.in. firmy IT, kancelarie prawne, itp.);
 • dane przechowywane będą przez okres ustalony na podstawie kategorii archiwalnej akt;
 • w oparciu o przetwarzane dane nie będzie miało miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie;
 • przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez uszczerbku dla przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody, prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub naruszało RODO;
 • we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail: iodo@biblioteka.krzywin.pl.

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko bibliotekarza

Informujemy, że w trakcie postępowania rekrutacyjnego na stanowisko pracy bibliotekarz - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Krzywiń – siedziba główna w Krzywiniu oraz Filia Biblioteczna w Bieżyniu wpłynęło 9 ofert, które spełniły wymogi formalne.
Po przeprowadzeniu drugiego etapu rekrutacji – rozmów kwalifikacyjnych wybrana została
Pani Iwona Hamulska, zam. Wieszkowo.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Iwona Hamulska spełniła wszystkie wymagane kryteria formalne, a podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą z zakresu zadań realizowanych przez Bibliotekę Publiczną, zaprezentowała swoje dotychczasowe osiągnięcia, doświadczenie oraz przedstawiła pomysły i chęć podjęcia inicjatyw, które doskonale wpisują się w specyfikę pracy na proponowanym stanowiska.

 

 

Dyrektor Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Krzywiń

Jolanta Bilska

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:BPMiG Krzywiń
Data utworzenia:2020-09-06
Data publikacji:2020-09-06
Osoba sporządzająca dokument:Jolanta Bilska
Osoba wprowadzająca dokument:Jolanta Bilska
Liczba odwiedzin:2175

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-09-22 13:04:37Jolanta BilskaWyniki naboruOferty pracy